ทต.บ้านดู่   อบต.แม่สลองใน   อบต.ป่าก่อดำ   อบต.ปงน้อย
  อบต.ทุ่งก่อ   อบต.โชคชัย   ทต.หงาว   อบต.บัวสลี
  ทต.ดงมะดะ   อบต.ห้วยไคร้   อบต.เวียงป่าเป้า   ทต.ห้วยไคร้
  ทต.ป่าซาง อ.แม่จัน   อบต.แม่ต๋ำ   ทต.เวียงสรวย   อบต.ศรีดอนมูล
  อบต.แม่สลองนอก   ทต.หล่ายงาว   อบต.ท่าสาย   ทต.สันทราย อ.แม่จัน
  อบต.เทอดไทย   อบต.ทรายขาว   อบต.ปอ   ทต.ดอนศิลา
  ทต.จันจว้า   ทต.แม่สายมิตรภาพ   อบต.ป่าสัก   ทต.โยนก
  ทต.แม่ไร่   ทต.ศรีดอนชัย   ทต.แม่เงิน   ทต.ท่าข้าวเปลือก
  ทต.สถาน   อบต.สันทราย   อบต.สันกลาง   เทศบาล เวียง อ.เชียงแสน
  อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง   อบต.บ้านโป่ง   ทต.ห้วยซ้อ   ทต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน
  ทต.ท่าข้าม   อบต.ริมโขง   อบต.แม่ลอย   อบต.ป่าหุ่ง
  อบต.แม่จัน   อบต.เวียงห้าว   ทต.แม่สาย