ทต.บ้านดู่
  อบต.แม่สลองใน
  อบต.ป่าก่อดำ
  อบต.ปงน้อย
  อบต.ทุ่งก่อ
  อบต.โชคชัย
  ทต.หงาว
  อบต.บัวสลี
  ทต.ดงมะดะ
  อบต.ห้วยไคร้
  อบต.เวียง
  ทต.ห้วยไคร้
  ทต.ป่าซาง
  อบต.แม่ต๋ำ
  ทต.เวียงสรวย
  อบต.ศรีดอนมูล
  อบต.แม่สลองนอก
  ทต.หล่ายงาว
  อบต.ท่าสาย
  ทต.สันทราย
  อบต.เทอดไทย
  อบต.ทรายขาว
  อบต.ปอ
  ทต.ดอนศิลา
  ทต.จันจว้า
  ทต.แม่สายมิตรภาพ
  อบต.ป่าสัก
  ทต.โยนก
  ทต.แม่ไร่
  ทต.ศรีดอนชัย
  ทต.แม่เงิน
  ทต.ท่าข้าวเปลือก
  ทต.สถาน
  อบต.สันทราย
  อบต.สันกลาง
  ทต.เวียง
  อบต.บ้านโป่ง
  ทต.ห้วยซ้อ
  ทต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน
  ทต.ท่าข้าม
  อบต.ริมโขง
  อบต.แม่ลอย
  อบต.ป่าหุ่ง
  อบต.แม่จัน
  อบต.เวียงห้าว
  ทต.แม่สาย
  อบต.โป่งผา
  อบต.โป่งงาม
  ทต.สิริเวียงชัย
  ทต.ยางฮอม
  อบต.แม่ฟ้าหลวง
  อบต.แม่กรณ์
  ทต.ป่าก่อดำ
  อบต.แม่เย็น
  อบต.บ้านด้าย
  ทต.เวียงเทิง
  อบต.เวียง เทิง
  ทต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
  อบต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
  อบต.เกาะช้าง
  อบต.ห้วยชมภู
  อบต.ดงมะหาวัน
  อบต.ผางาม
  อบต.เมืองพาน
  อบต.แม่พริก
  เทศบาลตำบลแม่คำ
  เทศบาลตำบลแม่จัน
  ที่ว่าการอำเภอพาน