การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2281  หนังสือลงวันที่: 02/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว2278  หนังสือลงวันที่: 02/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว2297  หนังสือลงวันที่: 02/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.3/ว4706  หนังสือลงวันที่: 31/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.5/ว13  หนังสือลงวันที่: 02/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว2289  หนังสือลงวันที่: 02/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2251  หนังสือลงวันที่: 01/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว2267  หนังสือลงวันที่: 02/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/7461-7503  หนังสือลงวันที่: 01/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว2265  หนังสือลงวันที่: 02/06/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 02/06/2566

  แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว2250  หนังสือลงวันที่: 31/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/06/2566

  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว2222  หนังสือลงวันที่: 31/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/05/2566

  การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว2219  หนังสือลงวันที่: 30/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 31/05/2566

  รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว2189  หนังสือลงวันที่: 29/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/05/2566

  การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว2188  หนังสือลงวันที่: 29/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/05/2566

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว2211  หนังสือลงวันที่: 30/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/05/2566

  การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว2212  หนังสือลงวันที่: 30/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/05/2566

  ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.5/ว12  หนังสือลงวันที่: 29/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/05/2566

  ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว2177  หนังสือลงวันที่: 29/05/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/05/2566