ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)  

หน่วยงาน : กต.  เลขที่หนังสือ: มท 0818.3/ว5071  หนังสือลงวันที่: 04/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/12/2566

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว5064  หนังสือลงวันที่: 04/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/12/2566

  กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว11917  หนังสือลงวันที่: 04/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/12/2566

  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว5040  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/12/2566

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว5041  หนังสือลงวันที่: 01/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 04/12/2566

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.2/ว5054  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว5025  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว5014  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว5056  หนังสือลงวันที่: 01/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/17164-17239  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว5051  หนังสือลงวันที่: 01/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ....  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว5044  หนังสือลงวันที่: 01/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว5043  หนังสือลงวันที่: 01/12/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กพร.  เลขที่หนังสือ: มท 0812/ว5023  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 01/12/2566

  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว5022  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/11/2566

  การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว5008  หนังสือลงวันที่: 30/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/11/2566

  การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.2/ว4999  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 30/11/2566

  การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว5003  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว5000  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21)  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว4998  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  

หน่วยงาน : สล.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว4996  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566

  แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.6/ว4993  หนังสือลงวันที่: 29/11/2566   วันที่ลงเว็บไซต์: 29/11/2566