การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว803  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว806  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว788  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว704  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว787  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว790  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว789  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities)  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว32  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หน่วยงาน : กม.  เลขที่หนังสือ: มท 0804.6/ว779  หนังสือลงวันที่: 19/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว785  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.3/ว784  หนังสือลงวันที่: 20/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว783  หนังสือลงวันที่: 19/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 20/02/2567

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว763  หนังสือลงวันที่: 19/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/02/2567

  ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว756  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/02/2567

  รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  

หน่วยงาน : กจ.  เลขที่หนังสือ: มท 0802.3/ว774  หนังสือลงวันที่: 19/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/02/2567

  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว775  หนังสือลงวันที่: 19/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/02/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว761  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/02/2567

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.4/ว760  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 19/02/2567

  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.6/ว751  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/02/2567

  ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว749  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/02/2567

  การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี)  

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว731  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/02/2567

  ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th  

หน่วยงาน : กต.  เลขที่หนังสือ: มท 0818.3/ว746  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/02/2567

  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว727  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/02/2567

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities)  

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.2/ว747  หนังสือลงวันที่: 16/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 16/02/2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว724  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567

  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว723  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567

  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว722  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว721  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567

  การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว720  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567

  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 11  

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว718,ว719  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567

  ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว717  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับสอบฯ  

หน่วยงาน : กจ.  เลขที่หนังสือ: -  หนังสือลงวันที่: 15/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 15/02/2567