หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/11/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
.:: แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2536 16/11/2560 20/11/2560
.:: การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
.:: [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว2535 16/11/2560 20/11/2560
.:: ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2569 20/11/2560 20/11/2560
.:: ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กพส. มท 0810.4/ว2568 20/11/2560 20/11/2560